om F6 Flintholm

Den daglige ledelse 

Den daglige ledelse varetages af kredslederne i samarbejde med klasseledere og øvrige ledere.


Bestyrelsen

Lidt på afstand af den daglige ledelse har vi bestyrelsen. De fleste bestyrelsesmedlemmer er valgt på årsmødet, som (normalt) afholdes hvert år i marts. Faste medlemmer er derudover kredsledelsen samt en repræsentant for menighedsrådet; desuden skal der blandt de valgte medlemmer være mindst én som er aktiv leder i kredsen og én som er aktiv senior i kredsen. Bestyrelsen har bl.a. ansvar for kredsens økonomi.

Bestyrelsen 2024


Formand: Andres Abildgaard (valgt på årsmødet, leder)

Kasserer: Per Mogens Petersen (valgt på årsmødet, leder)

Dorthe Juul Ebbesen (kredsleder, født medlem)

Mette Pedersen (kredsleder, født medlem)

Maigen Bundgaard Riediger (valgt på årsmødet, forælder)

Kristian Stelzig (valgt på årsmødet, forælder)

Annette Molin Brautsch (repr. for menighedsrådet, født medlem)

Kenneth Madsen (valgt på årsmødet, leder)

Silja Langkilde Pedersen (valgt på årsmødet, leder)

Caroline Steines (valgt på årsmødet, senior)


Revisor: Erling Larsen, valgt på årsmødet

FDF F6 Flintholm er en selvstændig kreds (forening), som er tilsluttet Landsforbundet Frivilligt Drenge-og Pigeforbund (FDF).


FDF F6 Flintholm er organiseret mv. i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter.


FDF F6 Flintholm er hjemmehørende i Flintholm sogn og tilknyttet Flintholm kirke.

Referat fra årsmøde 2024, årsregnskab 2023 og årsberetning 2023: Kontakt kredskontoret hvis du vil se ældre årsregnskaber og referater

Historien om FDF F6 Flintholm - kort fortalt

FDF F6 blev oprettet den 15. juni 1950 som en "aflægger" af FDF F1. Stifteren og kredsens første kredsleder var Arne Pedersen. Der havde tidligere været en Frederiksberg 6. kreds, som var oprettet i 1935 i forbindelse med et drengehjem på Frederiksberg; derfor har vi en fane med årstallet 1935 - og derfor er F7 faktisk ældre end "vores" F6. I begyndelsen af 70'erne gik det skidt for F6 og de sidste 6 børnemedlemmer blev overført til F1. Kredsen blev dog ikke lukket, men overlevede med Paul Dencher som kredsleder. Brødrene Ole Bendt Petersen og Per Mogens Petersen fra K23 Valby blev engageret og genstartede F6 den 12. februar 1972 med "Katten af tønden". Vejret var denne dag lidt forrygende, så kun få trodsede vejrguderne. Men F6 var genstartet og har siden været "operationel". Mange betragter derfor også denne dato som startdato.

Hidtil havde F6 kun optaget drenge som medlemmer, men den 15. august 1972 blev F6 en fælleskreds, dvs. både for piger og drenge. Samtidigt blev kredsens navn ændret til F6 Flintholm. 

Historien om Ka'hytten - kort fortalt

FDF F6 Flintholm købte den 1. oktober 1980 Ka'hytten (som dengang hed Gryden) af FDF K27 Lundehus for 100.000 kr. K27 havde købt grunden i 1949 for 8.000 kr - og havde derefter opført hytten, efter sigende tegnet af Lundehuskirkens arkitekt (Holger Jensen), dog har vi i årenes løb gennemført store forandringer, bl.a. udgravet et shelterlignende lederværelse til wc og bad, etableret den store glasfacade ud mod boldbanen, drejet sovesalen 90 grader og flyttet indgang til køkken fra entre til opholdsrum.

K27 følte sig efterhånden indelukket mellem alle de store villaer, der skød op rundt omkring, men vi syntes derimod, at beliggenheden tæt på Hareskoven - og nem at komme til med offentlige transportsmidler - var fantastisk. Ka'hytten ligger ned til Søndersø, som tidligere var drikkevandsreservoir, men badning er nu tilladt. Selve grunden er såkaldt fredsskov, hvilket bl.a. betyder, at evt. skovarbejde skal godkendes pt. af Miljøstyrelsen.


Fakta om FDF F6

 

FDF F6 Flintholm er en FDF-kreds båret af frivillighed og lighed for alle medlemmer, uanset alder og opgave. Du kan i de følgende punkter læse lidt om, hvordan især økonomien i vores kreds er skruet sammen, stort og småt mellem hinanden.

 

Medlemskontingent

Alle medlemmer betaler kontingent til kredsen – i sæsonen 2023/24 t 400 kr, som opkræves én gang om året i august. Det betyder, at børn, seniorer, ledere, bestyrelsesmedlemmer, herunder også  forældre, som er valgt til bestyrelsen på årsmødet samt repræsentant for menighedsrådet, betaler det samme.

Vi har dog familierabat for medlemmer i samme husstand; nr. 2 og 3 i husstanden betaler hver 300 kr – og maksimalt 1000 kr pr husstand.

Nye medlemmer betaler 600 kr ved indmeldelsen; det dækker en FDF-skjorte samt kontingent resten indeværende af periode.

 

Kontingent til Landsforbundet FDF mv.

F6 betaler kontingent til Landsforbundet, landsdelen og det lokale samarbejde på Frederiksberg. Vi betaler vi på årsbasis ialt ca 500 kr pr medlem uanset alder, heraf 430 kr til Landsforbundet.

Almindelig hovedregning siger derfor, at vi godt og vel sender hele kontingentet videre til Landsforbundet.

 

Ture og Lejre

Alle betaler for deltagelse på ture og lejre. På sommerlejren giver vi søskenderabat til børn under 15 år. Vores tanter (som i køkkenet sørger for mad++) og eventuelle tantebørn under den FDF-pligtige lavalder er de eneste, der slipper gratis med på sommerlejren. På lejre, som arrangeres af F6, betaler ledere halv pris.  Vores egne ture og lejre budgetteres til at "løbe rundt".  Vi har dog altid mulighed for at tilbyde friplads til medlemmer. Vi giver ofte tilskud til lejre, der arrangeres af landsforbund og distrikt, fordi disse lejre efter vores mening er for dyre.

 

Tilskud til kurser

Seniorers og lederes deltagelse på den årlige Lederskole i Københavnsområdet betales af F6.

Derudover holdes der senior- og lederkurser rundt om i landet i påskeferien og i efterårsferien. Seniorer og ledere får hver 1 årligt kursus betalt af F6. For kursus nr 2 og efterfølgende betaler deltagerne selv rejseomkostningerne.

Udgifterne til kurser er én af vores faste store poster i regnskabet, men vi betragter det som en investering i fremtiden.

 

Vedligeholdelse af Ka'hytten, Baggrunden og F6-lokalet

Al vedligeholdelse i form af fx græsslåning, malerarbejde, oprydning, rengøring udføres som frivilligt arbejde af forældre, ledere og seniorer. Når vi holder arbejdsweekend eller lignende betaler F6 for forplejning. Kørsel mv. betales af deltagerne selv.

 

Administrationsomkostninger

Vi har reelt ingen administrationsomkostninger, dog opkræver  MobilePay fra 2023 et gebyr på 1% af beløbet.

 

Lodseddelsalg og bankospil

Fortjeneste/overskud ved lodseddelsalg og bankospil går ubeskåret til F6.

 

Planlægningsweekend og julefrokost

Seniorer og ledere holder hvert år i august en planlægningsweekend på Jomsborg. F6 betaler udgifterne til weekenden incl. forplejning; dette samme gælder den årlige julefrokost, som normalt holdes i begyndelsen af marts.

 

Tilskud fra Frederiksberg Kommune

Vi modtager et årligt tilskud fra Frederiksberg Kommune på ca 500 kr pr medlem under 25 år. Dette gælder også medlemmer, som bor uden for kommunen. Dog reduceres tilskuddet for de medlemmer, der betaler mindre end 500 kr i kontingent. Da vores årskontingent er lavere end 500, skal vi overfor kommunen dokumentere, at de enkelte medlemmer gennem betaling for ture og lejre i praksis betaler meget mere for at være med i F6. Det er lidt administrativt bøvlet, og vi har selvfølgelig enkelte medlemmer, som kun deltager i de ugentlige møder. Derfor bliver det såkaldte aktivitetstilskud reduceret en smule.

 

Vi får normalt refunderet alle lokaleudgifter, forudsat at vi kan dokumentere en tilstrækkelig benyttelse. De største lokaleudgifter er knyttet til Baggrunden og til Ka'hytten, men vi har også lokaleudgifter, når vi er ”udenbys”. Lokaleudgifterne omfatter husleje, ejendomsskatter mv., forsikringer, lys og varme samt helt almindelig vedligeholdelse. Kommunen yder i 2023 tilskud på ca 145 kr pr lokale pr time, hvori der er aktivitet, forudsat at vi har udgifterne til det.

Vedligeholdelse af inventar og udearealer regnes ikke som lokaleudgifter; eksempelvis får vi ikke tilskud til græsslåmaskiner, motorsav og værktøj i det hele taget. Vi får heller ikke tilskud til fx. telte og andet lejrudstyr.

Lokaleudgifterne er normalt den største post i regnskabet på ca  75.000. da vi normalt kan dokumentere mellem 800 og 1000 aktivitetstimer pr år rammer vi ikke tilskudsloftet.

Vi bliver dog årligt trukket ca 3% i lokaletilskud, fordi antallet af medlemmer over 25 år er for højt ifølge kommunens regler; men vi er tilfredse med at have mange voksne ledere.

 

Vi kan derudover søge om tilskud til anlægsudgifter, knyttet til vores lokaler; senest har vi i 2022 fået finansieret nye vinduer og hoveddør i vores skurvogn på Baggrunden. I 2024 har vi fået belvilget ny facadebeklædning på skurvognen.

 

Tilskud fra Flintholm Kirke

Vi modtager normalt ikke direkte tilskud fra Flintholm Kirke, men vi betaler ikke husleje i kirken og har fx fri adgang at benytte køkkenfaciliteter og kopimaskine. 

 

Jomsborg

F6 ejer Jomsborg i fællesskab med de andre 6 FDF-kredse på Frederiksberg. Vi betaler ikke husleje, når vi bruger Jomsborg, men Jomsborg modtager tilskud direkte fra Frederiksberg Kommune. Desuden har Jomsborg en sund økonomi, så F6's medejerskab er ikke forbundet med omkostninger for kredsen.

 

Fonde mv.

I forbindelse med udvidelse af Baggrunden i 2016 søgte vi – og fik støtte fra FrederiksbergForden (2016) og NordeaFonden (2017) til henholdsvis pionerarbejde og shelter. I 2019 har vi fået tilskud fra NordeaFonden til bål- og boldfaciliteter på Baggrunden samt fra FrederiksbergFonden til installation af varmepumpe i skurvognen på Baggrunden. I 2020/21 har vi fået finansieret udendørs belysning på Baggrunden med midler fra Nordeafonden og Frederiksbergfonden og fået midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd til finansiering af udendørs mødefacliteter. I 2021 har vi fået tilskud fra Frederiksbergfonden til bl.a. ny flisebelægning foran skurvognen. I 2022/23 har vi fået tilskud fra Frederiksbergfonden til færdiggørelse at det nye toiletskur incl. faskine.

Giv et bidrag til FDF F6

Hvis du ar lyst og mulighed for at give et økonomisk bidrag til F6, som ovenikøbet er skattefrit (og helt automatisk kommer ind på selvangivelsen), så kan du gøre det via følgende link: https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/stoet-fdf

NB: I dette system hedder vores kreds F 6 (altså F mellemrum 6)

Historien om Baggrunden - kort fortalt

Gustav Søager, præst ved Flintholm Kirke, var i 1978 både formand for FDF F6 og Flintholm Sogns Menighedsbørnehave. Da arealet for enden af Mørk Hansens Vej blev ledigt, lykkedes det Gustav Søager at leje det af DSB til deling mellem børnehaven og F6. Oprindelig brugte vi mest vores halvdel til nyttehaver, hvortil CarlsbergFondet leverede muldjord. Vi fik også af nogle bedsteforældre et gammelt lysthus som redskabsskur. 

Med årene har vi mere og mere brugt Baggrunden til almindelige mødeaktiviteter og i begyndelsen af 90'erne fik vi den nuværende skurvogn, en tidligere spejderhytte i Søndermarken. Vi fik installeret el og vand - og i 2023 også et toilet.

Da Flintholm Børnehus lukkede juli 2016, lykkedes det os at overtage hele lejemålet. I forlængelse heraf har vi 2016/17 modtaget tilskud fra FrederiksbergFonden og NordeaFonden til bl.a. pionerarbejde, shelter, båludstyr og varmepumpe. I 2019 har de 6 FDF-kredse på Frederiksberg i fællesskab etableret en klatrevæg på Baggrunden.